BHXH tỉnh Hậu Giang
Email:bhxh@haugiang.vss.gov.vn
Điện thoại:(0293) 3878865
Số fax:(0293) 3852305
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đặng Văn Nở
Điện thoại:
(0293) 3870129
Email: nodv@haugiang.vss.gov.vn
Giám đốc Đặng Văn Nở
2 Quách Thị Bích Phượng
Điện thoại:
(0293) 3582307
Email: phuongqtb@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng
3 Nguyễn Thị Thanh Xuân
Điện thoại:
(0293) 3878669
Email: xuanntt@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân
4 Lê Thị Thúy Loan
Điện thoại:0377758268
(0293) 3878865
Email: loanltt@haugiang.vss.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng phụ trách Lê Thị Thúy Loan
5 Hồ Hữu Huấn
Điện thoại:
(0293) 3582447
Email: huanhh@haugiang.vss.gov.vn
Trưởng phòng Hồ Hữu Huấn
6 Trần Thị Kim Thảo
Điện thoại:
(0293) 3582447
Email: thaottk@haugiang.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Thị Kim Thảo
7 Trần Thanh Liêm
Điện thoại:
(0293) 3877788
Email: liemtt@haugiang.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Thanh Liêm
8 Lê Quang Khải
Điện thoại:
(0293) 3870130
Email: khailq@haugiang.vss.gov.vn
Trưởng phòng Lê Quang Khải
9 Hồng Quốc Nam
Điện thoại:
(0293) 3870130
Email: namhq@haugiang.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hồng Quốc Nam
10 Nguyễn Ngọc Trâm
Điện thoại:
(0293) 3878866
Email: tramnn@haugiang.vss.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Trâm
11 Nguyễn Long Hải
Điện thoại:
(0293) 3580501
Email: hainl@haugiang.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Long Hải
12 Trần Minh Sang
Điện thoại:
(0293) 3582306
Email: sangtm@haugiang.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng PT Trần Minh Sang
13 Nguyễn Thị Bông
Điện thoại:
(0293) 3870132
Email: bongnt@haugiang.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng PT Nguyễn Thị Bông
14 Nguyễn Bình Long
Điện thoại:
(0293) 3580606
Email: longnb@haugiang.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng PT Nguyễn Bình Long
15 Thái Văn Út
Điện thoại:
(0293) 3582306
Email: uttv@haugiang.vss.gov.vn
Trưởng phòng Thái Văn Út
16 Phạm Thanh Phong
Điện thoại:
(0293) 3582446
Email: phongpt@haugiang.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Thanh Phong
17 Võ Phương Quang
Điện thoại:
(0293) 3870131
Email: quangvp@haugiang.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng Võ Phương Quang
BHXH thành phố Vị Thanh
Email:vithanh@haugiang.vss.gov.vn
Điện thoại:(0293) 3876187
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Dư Ngọc
Điện thoại:
(0293) 3876187
Email: ngocld@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc PT Lê Dư Ngọc
2 Lê Văn Dũng
Điện thoại:
(0293) 3876187
Email: dunglv@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Lê Văn Dũng
BHXH huyện Châu Thành A
Email:chauthanha@haugiang.vss.gov.vn
Điện thoại:(0293) 3946440
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Hồng Châu
Điện thoại:
(0293) 3996011
Email: chaunh@haugiang.vss.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Hồng Châu
2 Đặng Hoàng Vui
Điện thoại:
(0293) 3946440
Email: vuidh@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Đặng Hoàng Vui
BHXH huyện Châu Thành
Email:chauthanh@haugiang.vss.gov.vn
Điện thoại:(0293) 3948589
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Bùi Bảo Quốc
Điện thoại:
(0293) 3948589
Email: quocbb@haugiang.vss.gov.vn
Giám đốc Bùi Bảo Quốc
2 Võ Thị Bích Lệ
Điện thoại:
(0293) 3948589
Email: levtb@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Võ Thị Bích Lệ
BHXH huyện Phụng Hiệp
Email:phunghiep@haugiang.vss.gov.vn
Điện thoại:(0293) 3996011
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Thanh Nhàn
Điện thoại:
(0293) 3996011
Email: nhannt@haugiang.vss.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Thanh Nhàn
2 Huỳnh Văn Tài
Điện thoại:
(0293) 3996011
Email: taihv@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Huỳnh Văn Tài
BHXH huyện Vị Thủy
Email:vithuy@haugiang.vss.gov.vn
Điện thoại:(0293) 3571665
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Thị Huỳnh Hân
Điện thoại:
(0293) 3571665
Email: hannth@haugiang.vss.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Thị Huỳnh Hân
2 Lý Thị Kiều Diễm
Điện thoại:
(0293) 3571665
Email: diemltk@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Lý Thị Kiều Diễm
BHXH huyện Long Mỹ
Email:longmy@haugiang.vss.gov.vn
Điện thoại:(0293) 3874767
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lam Minh Tâm
Điện thoại:
(0293) 3874767
Email: tamlm@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc PT Lam Minh Tâm
2 Nguyễn Hoàng Phương
Điện thoại:
(0293) 3874767
Email: phuongnh@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Phương
BHXH thị xã Ngã Bảy
Email:txngabay@haugiang.vss.gov.vn
Điện thoại:(0293) 3866312
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Trần Thị Thu Giang
Điện thoại:
(0293) 3866312
Email: giangttt@haugiang.vss.gov.vn
Giám đốc Trần Thị Thu Giang
2 Trần Thị Mỹ Hồng
Điện thoại:
(0293) 3866312
Email: hongttm@haugiang.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Trần Thị Mỹ Hồng
BHXH thị xã Long Mỹ
Email:txlongmy@haugiang.vss.gov.vn
Điện thoại:(0293) 3871060
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lý Thị Kim Tuyền
Điện thoại:
(0293) 3871060
Email: tuyenltk@haugiang.vss.gov.vn
Giám đốc Lý Thị Kim Tuyền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây