Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của ngành bảo hiểm xã hội

Thứ sáu - 20/01/2017 13:50 70

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) của cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của BHXH Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam.

Theo đó, Quyết định quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung, thời hạn thanh tra, kiểm tra; tổ chức, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra, kiểm tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra; thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra; thanh tra lại.

Quy định này không điều chỉnh hoạt động kiểm tra thường xuyên của các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm phục vụ yêu cầu công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.

             Về đối tượng thực hiện thanh tra, kiểm tra là các đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam. Đoàn thanh tra chuyên ngành, Đoàn kiểm tra của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh. Đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra:

Việc thành lập Đoàn kiểm tra phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ quản lý và kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt hoặc theo sự chỉ đạo của người có thẩm quyền đối với cuộc kiểm tra đột xuất; Hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời kỳ, thời gian thanh tra, kiểm tra,...

Về nội dung thanh tra, kiểm tra:

Nội dung thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT: Đối tượng đóng, mức đóng, phương thức đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Nội dung kiểm tra bao gồm:

Việc thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về BHXH, BHTN, BHYT của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động và cá nhân; công tác quản lý, thực hiện chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

Việc ký, thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật đối với các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT; đại diện chi trả BHXH; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Công tác phòng chống tham nhũng; việc chấp hành các quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo các quy định của pháp luật và của Ngành đối với cá nhân, tổ chức trong hệ thống BHXH Việt Nam.

Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các nội dung khác theo yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

Về thời hạn thực hiện cuộc thanh tra, kiểm tra:

 Về thời hạn thực hiện cuộc thanh tra: Cuộc thanh tra do BHXH Việt Nam tiến hành không quá 45 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày; Cuộc thanh tra do BHXH tỉnh tiến hành không quá 30 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

Thời hạn thực hiện một cuộc kiểm tra: Cuộc kiểm tra do BHXH Việt Nam tiến hành không quá 40 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày; Cuộc kiểm tra do BHXH tỉnh tiến hành không quá 25 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 40 ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016, thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam và những quy định về công tác kiểm tra trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

Chí Thành

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây