Hồ sơ sổ BHXH

 

1. Hồ sơ cấp lại sổ BHXH, đổi sổ BHXH

Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách người lao động mất, hỏng sổ BHXH.

b) Biên bản xác định nguyên nhân mất, hỏng sổ BHXH.

c) Sổ BHXH (trường hợp hỏng).

d) Đơn đề nghị cấp lại sổ của người lao động (mẫu D01-TS).

2. Hồ sơ cấp lại do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh

Thành phần hồ sơ:

2.1. Người tham gia BHXH tự nguyện:

a) Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).

b) Sổ BHXH.

c) Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh như: hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…

2.2. Người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN:

a) Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).

b) Sổ BHXH.

c) Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh như: hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…

d) Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS) của đơn vị nơi đang làm việc hoặc đơn vị quản lý trước khi ngừng việc hoặc đơn vị quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị cũ đã phá sản, giải thể.

e) Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Cấp lại do sáp nhập 02 sổ BHXH:

Thành phần hồ sơ:

a) Hai (02) sổ BHXH.

b) Đơn của người lao động đề nghị sáp nhập 2 quá trình tham gia BHXH (mẫu D01-TS).

c) Công văn của chủ sử dụng lao động (mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách đề nghị.

3. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

Sổ BHXH đã cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp, mức đóng, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc hoặc bổ sung hồ sơ để cộng nối thời gian đóng BHXH, BHTN thì được ghi điều chỉnh trên tờ rời sổ BHXH.:

3.1. Người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN:

Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).

b) Đơn đề nghị của người tham gia mẫu (D01-TS).

c) Bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

d) Sổ BHXH.

3.2. Người tham gia BHXH tự nguyện:

Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).

b) Biên lai thu tiền do đại lý thu hoặc cơ quan BHXH cấp hoặc chứng từ nộp tiền trong trường hợp đóng BHXH bằng chuyển khoản.

c) Sổ BHXH.

4. Hồ sơ chốt sổ BHXH

Chốt sổ BHXH trường hợp khi người lao động nghỉ việc, thôi việc, chấm dứt hợp đồng, chuyển công tác, kể cả giải quyết chế độ BHXH: hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động:

Thành phần hồ sơ:

a)  Sổ BHXH.

b) Quyết định chấm dứt hợp đồng, quyết định chuyển công tác hoặc quyết định thôi việc;

c) Bản ghi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN (07-SBH) đối với những đơn vị do BHXH huyện, thành phố quản lý;


Các biểu mẫu cần tải về: mẫu D01-TS, mẫu D01b-TS

Lên đầu trang