ĐỐI TƯỢNG CHỈ THAM GIA BHXH

1. Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc quy định tại Điểm 1.8, 1.9, 1.10, và tiết c, d, Điểm 1.11, Khoản 1 điều 4 Quyết định 1111/QĐ-BHXH, ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam.

1.1.Thành phần hồ sơ:

a) Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);

b) Người lao động: sổ BHXH.

 1.2. Thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú:

a) Sổ BHXH của người lao động;

b) Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (mẫu D01-TS).

 1.3. Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH:

a) Đơn đề nghị của người lao động (mẫu D01-TS);

b) Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao đồng lao được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động.

c) Sổ BHXH.

2. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

2.1. Đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng:

Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (mẫu A02-TS).

b) Hai (02) ảnh màu 3x4 cm.

c) Sổ BHXH đối với người đã tham gia BHXH trước đó (nếu có).

2.2. Thay đổi mức đóng, phương thức đóng:

Thành phần hồ sơ:

a) Mẫu D01-TS (01 bản).

b) Sổ BHXH.

2.3. Hoàn trả tiền đóng:

Người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng đủ số tiền theo phương thức đã đăng ký (quý hoặc 6 tháng), nhưng trong thời gian này chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc hoặc chết.

Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị của người tham gia hoặc thân nhân người tham gia trong trường hợp người tham gia chết (mẫu D01-TS).

b) Sổ BHXH.


Các biểu mẫu cần tải về: mẫu D02-TS, mẫu D01-TS, mẫu A02-TS

Lên đầu trang