ĐỐI TƯỢNG CHỈ THAM GIA BHYT

1. Đối tượng được Ngân sách nhà nước hoặc quỹ BHXh đóng BHYT

Thành phần hồ sơ:

- Hai (02) bản danh sách người tham gia BHYT (mẫu D03-TS).

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (như thương binh, người tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ…): kèm theo giấy tờ chứng minh.

Người đã hiến bộ phận cơ thể: bản sao Gấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.

 2. Đối tượng chỉ tham gia BHYT được Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

2.1. Đăng ký tham gia:

Thành phần hồ sơ:

- Hai (02) bản danh sách đối tượng tham gia BHYT (mẫu D03-TS).

2.2. Hoàn trả tiền đóng:

2.2.1. Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng:

Thành phần hồ sơ: Đơn của thân nhân người tham gia (mẫu D01-TS).

2.2.2. Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó chuyển sang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng toàn bộ.

Thành phần hồ sơ:

a) Đơn của người tham gia (mẫu D01-TS).

b) Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp).

3. Đối tượng tự nguyện tham gia BHYT

3.1. Đăng ký đóng BHYT:

Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai tham gia BHYT (mẫu A03-TS).

b) Bản sao giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi cao hơn ( như giấy chứng nhận huân chương, thương binh….).

c) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với trường hợp tham gia theo hộ gia đình được giảm mức đóng BHYT.

3.2. Hoàn trả tiền đóng:

3.2.1. Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng:

Thành phần hồ sơ: Đơn của thân nhân người tham gia (mẫu D01-TS).

3.2.2. Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó được tham gia theo nhóm đối tượng khác:

Thành phần hồ sơ:

a) Đơn của người tham gia (mẫu D01-TS).

b) Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp).


Các biểu mẫu cần tải về: mẫu D03-TS, mẫu D01-TS, mẫu A03-TS

Lên đầu trang