LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018Ngày đăng: (22-6-2018)

THỨ HAI: Ngày 25/6/2018

- 09 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Giám định BHYT, Thanh tra-Kiểm tra, Văn phòng dự họp nghe báo cáo tình hình khai thác phát triển đối tượng và tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. (Phòng Khai thác và thu nợ chuẩn bị nội dung). (Đ/c Lâm cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2.

- 14 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự họp Sơ kết công tác Giám định BHYT 6 tháng đầu năm 2018. (Đ/c Lâm cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2.

THỨ BA: Ngày 26/6/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc dự họp Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của BHXH TX Ngã Bảy. Điểm tại BHXH TX Ngã Bảy. - 14 giờ 00: dự họp Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của BHXH huyện Phụng Hiệp. Điểm tại BHXH huyện Phụng Hiệp. (Đ/c Lâm cùng dự). Lái xe Thành.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự họp Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của BHXH huyện Châu Thành. Điểm tại BHXH huyện Châu Thành. - 14 giờ 00: dự họp Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của BHXH huyện Châu Thành A. Điểm tại BHXH huyện huyện Châu Thành A. (Đ/c Tú cùng dự). Lái xe Thành.

THỨ TƯ: Ngày 27/6/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc đi công tác Hà Nội.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự họp Báo cáo viên tháng 6/2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. – 15 giờ 00: dự Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của BHXH TP Vị Thanh. Điểm tại BHXH TP Vị Thanh. (Đ/c Lâm cùng dự).

THỨ NĂM: Ngày 28/6/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Điểm tại Hội trường tầng 3, Hoa Sen 1, khách sạn Kim Liên, số 5-7 phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.

- 13h30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị triển khai các văn bản luật: Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Điểm tại: Hội trường UBND tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 29/6/2018

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (3-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (30-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (23-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lên đầu trang