BAN GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG

 

Ông Đặng Văn Nở
Giám đốc

SĐT liên hệ: 0293.3870129

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.
- Phụ trách chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác: kế hoạch tài chính; tổ chức cán bộ; văn phòng; thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng cơ bản; bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Trực tiếp chỉ đạo: phòng Tổ chức cán bộ; phòng Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng. - Theo dõi phụ trách: Bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Bảy và Bảo hiểm xã hội huyện Phụng Hiệp.

 

Bà Quách Thị Bích Phượng
Phó Giám đốc

SĐT liên hệ: 0293.3582307

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính; tư vấn và lưu trữ hồ sơ.
- Trực tiếp chỉ đạo: phòng Quản lý thu; phòng Cấp sổ, thẻ; phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính.
- Theo dõi phụ trách: Bảo hiểm xã hội huyện Vị Thủy; Bảo hiểm xã hội thành phố Vị Thanh.
- Thay mặt Giám đốc quản lý, điều hành chung khi Giám đốc đi vắng.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
Phó Giám đốc

SĐT liên hệ: 0293.3878669

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm y tế; công nghệ thông tin; tuyên truyền.
- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang; Tổ trưởng Tổ tuyên truyền.
- Trực tiếp chỉ đạo: phòng Chế độ bảo hiểm xã hội; phòng Giám định bảo hiểm y tế; phòng Công nghệ thông tin; Tổ tuyên truyền.
- Theo dõi phụ trách: Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành; Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành A.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Ông Nguyễn Thanh Long
Phó Giám đốc

SĐT liên hệ: 0293.3.876842

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: khai thác và thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Trực tiếp chỉ đạo: phòng Khai thác và thu nợ; phòng Thanh tra - Kiểm tra.
- Theo dõi phụ trách: Bảo hiểm xã hội huyện Long Mỹ và Bảo hiểm xã hội thị xã Long Mỹ.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

 

Lên đầu trang