BAN GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG

Ông Đặng Văn Nở
Giám đốc

SĐT liên hệ: 0293.3870129

Phụ trách chung và chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác: kế hoạch tài chính; tổ chức cán bộ; văn phòng; thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng cơ bản; bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp chỉ đạo: phòng Tổ chức cán bộ; phòng Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; phòng Thanh tra - Kiểm tra.

- Theo dõi phụ trách: BHXH huyện Phụng Hiệp, BHXH huyện Long Mỹ và BHXH thị xã Long Mỹ.

Bà Quách Thị Bích Phượng
Phó Giám đốc

SĐT liên hệ: 0293.3582307

Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; khai thác và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính.

- Trực tiếp chỉ đạo: phòng Quản lý thu; phòng Cấp sổ, thẻ; phòng Khai thác và thu nợ; phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính.

- Theo dõi phụ trách: BHXH thành phố Vị Thanh và BHXH huyện Vị Thủy.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
Phó Giám đốc

SĐT liên hệ: 0293.3878669

Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: thực hiện chính sách chế độ BHXH, BHYT, BHTN; công nghệ thông tin; tuyên truyền.

Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh Hậu Giang; Tổ trưởng Tổ tuyên truyền.

- Trực tiếp chỉ đạo: phòng Chế độ BHXH; phòng Giám định BHYT; phòng Công nghệ thông tin; Tổ tuyên truyền.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

 

Lên đầu trang