BIỂU MẪU THU BHYT TỰ NGUYỆN

DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG (DK06)


DANH SÁCH KÊ KHAI NGƯỜI CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ (DK03)


DANH SÁCH KÊ KHAI NGƯỜI ĐANG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ (DK02)


DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ (DK01)


TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ (TK1-TS)

DANH SÁCH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ  CỦA ĐỐI TƯỢNG TỰ ĐÓNG (DK-04)


ĐỐI CHIẾU BIÊN LAI THU TIỀN ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT (C17-TS)


DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA ĐẾN HẠN PHẢI ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT (D08a-TS)


[1]  
Lên đầu trang