BIỂU MẪU CẤP SỔ, THẺ

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG PHÔI SỔ BHXH, THẺ BHYT (Mẫu K02-TS)


TỔNG HỢP DANH SÁCH CỘNG NỐI THỜI GIAN THAM GIA BHXH (Mẫu B4c-TS)


BÁO CÁO CHỈ TIÊU QUẢN LÝ THU; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT (Mẫu B01-TS)


SỔ THEO DÕI CHI TIẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ BHYT (Mẫu S07-TS)


SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG PHÔI THẺ BHYT (Mẫu S06-TS)


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH CẤP SỔ BHXH (Mẫu S05-TS)


SỔ THEO  DÕI SỬ DỤNG PHÔI SỔ BHXH (Mẫu S04-TS)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT (Mẫu C13-TS)


PHIẾU GIAO NHẬN PHÔI SỔ BHXH, THẺ BHYT (Mẫu C08-TS)


PHIẾU SỬ DỤNG PHÔI THẺ BHYT (Mẫu C07-TS)


PHIẾU SỬ DỤNG PHÔI BÌA SỔ BHXH (Mẫu C06-TS)


THÔNG BÁO DANH SÁCH THẺ BHYT THU HỒI (Mẫu D61-TS)


DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT (Mẫu D10a-TS)


DANH SÁCH CẤP SỔ BHXH (Mẫu D09a-TS)


Danh mục

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ (Mẫu TK1-TS)

Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS)


Bảng kê hồ sơ

[1]  
Lên đầu trang