BIỂU MẪU THU BHXH, BHYT, BHTN

THÔNG BÁO DANH SÁCH THẺ BHYT THU HỒI (D61-TS)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT (C13-TS)


PHIẾU GIAO NHẬN PHÔI SỔ BHXH, THẺ BHYT (C08-TS)


TỔNG HỢP DANH SÁCH CỘNG NỐI THỜI GIAN THAM GIA BHXH (B04c-TS)


TỔNG HỢP DANH SÁCH TRUY THU BHXH, BHYT, BHTN (B04b-TS)


DANH SÁCH TĂNG, GIẢM NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ (DK-05.xls)


TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN (D02-TS)


TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN (D02a-TS)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN (C12-TS)


BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH SỐ LIỆU THU BHXH, BHYT (C03-TS)


BIÊN BẢN  ĐỐI CHIẾU THU NỘP BHXH, BHYT, BHTN (C05-TS.doc)

DANH SÁCH TRUY THU BHXH, BHYT, BHTN (B04a- TS)


[1]  
Lên đầu trang