BIỂU MẪU THU BHXH, BHYT, BHTN

DANH SÁCH THẺ BHYT ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TỈNH (Mẫu D60-TS)


Tời khai thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK2-TS)

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)


Danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS)

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

Văn bản đề nghị của đơn vị (D01b-TS)


Đơn đề nghị (Mẫu D01-TS)


Chuyển nơi nhận lương hưu (trợ cấp BHXH hàng tháng). (Mẫu 16 - HSB)

Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (dùng cho người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH và người đóng tiếp BHXH)

Tờ khai của thân nhân

[1]  
Lên đầu trang